Wang Zhi

Адрес: Room 2101, Section A, Anda Mansion, No. 74, Luxun Road, Zhongshan District, Dalian, China
Мобильный тел: +86-13940972553
E-mail: wangzhi2000@163.com